Ngày 6 tháng 8 – Ngày Đức Phật Thỉnh Chuyển Pháp Luân

TADYATA OM MUNI MUNI MAHA MUNAYE SOHA

Đại Lễ Kỷ Niệm Ngày Phật Chuyển Pháp Luân – một trong bốn ngày lễ chính của Phật giáo. Ngày 6/8/2016 (tức ngày 4 tháng 6 theo lịch Tây Tạng). Sau 7 tuần sau khi đạt giác ngộ, Đức Phật không thuyết giảng. Sau đó theo lời thỉnh cầu của Vua trời Đế Thích và Phạm Thiên, Ngài chuyển Pháp luân lần đầu tiên tại Sarnath, bằng cách giảng dạy bài pháp đầu tiên về Tứ Diệu Đề cho năm anh em nhà Kiều Trần Như.

Chúng con đang rơi vào thời đại của nguy cơ của chiến tranh, khủng bố và những cảm xúc tiêu cực bùng cháy như lửa, những nỗi đau khổ không thể chịu đựng … Giờ đây vì lợi lạc chúng sinh … Xin Đức Thế Tôn vi Phật của lòng bi mẫn xin Ngãi hãy tiếp thỉnh chuyển Pháp Luân ba Thừa của Phật giáo để tất cả chúng sinh là loài người hay những loài phi nhân sẽ được dẫn dắt bởi Ngài cho đến khi luân hồi trống rỗng.

Xin hãy cùng nhau thực hành thiện hạnh như trì chú, thiền định, cúng dường, phóng sinh, tán thán …

Mong mọi sự tốt lành !