Khơi dậy sự tin tưởng xác quyết – Bản tóm lược những nội dung linh thiêng của Bảo tháp Jarung Kashor

Đây là câu chuyện về việc trùng tu sự hỗ trợ tuyệt vời cho Ý Giác Ngộ – Mặt trời ngọc báu của lòng bi mẫn tuyệt diệu, nhờ đó, Đức Phật hoàn hảo từ ái chăm lo cho những chúng sinh đang trôi lăn, Thứ […]

Read more
1 2 3 4