Cuộc chiến trong Pháp

Chế ngự tham lam, chế ngự sân hận, chế ngự si mê… Đây là những đối phương. Trong cách thực tập của đạo Phật, con đường Đức Thế Tôn khai sáng, chúng ta phải luôn nhẫn nại và sử dụng vô số phương thức trong cuộc […]

Read more
1 2 3 16