Boudhanath-temple (1)

Khơi dậy sự tin tưởng xác quyết – Bản Tóm Lược Những Nội Dung Linh Thiêng Của Bảo Tháp Jarung Kashor

Đây là câu chuyện về việc trùng tu sự hỗ trợ tuyệt vời cho Ý Giác Ngộ – Mặt trời ngọc báu của lòng bi mẫn tuyệt diệu, nhờ đó, Đức Phật hoàn hảo từ ái chăm lo cho những chúng sinh đang trôi lăn, Thứ chiếu […]

Read more
1 2 3 7