2

Đường vào Kalachakra

Bài giảng dành cho đại chúng, không cần nhận pháp quán đảnh Kalachakra vẫn có thể đọc. Nhưng không thể hành trì nếu chưa nhận pháp quán đảnh Kalachakra từ bậc đạo sư truyền thừa chân chính. Mục Lục Lời […]

Read more
1 2 3 6