Ngày mai là ngày vía của Chư Dakini 25/09/2016

Chúng con xin thành Kính Đảnh Lễ suối nguồn của mọi HÀNH ĐỘNG vì lợi lạc chúng sinh của Chư Dakini. Chúng con xin cúng dường những phẩm vật quý giá nhất bên ngoài, bên trong và bí mật lên Chư Dakini. Cầu mong mọi hoạt động làm lợi ích cho chúng sinh của Chư Dakini sẽ liên tục không gián đoạn và cầu mong những hiện thân của Chư Dakini sẽ lưu xuất những hóa thân đến làm lợi ích cho chúng sinh Việt nam.
 
Ngày mai 25/09/2016 tức ngày 25 Tạng lịch Ngày vía của Chư Dakini mọi hạnh lành và hạnh xấu đều tăng trưởng nhiều lần. Xin hãy cùng nhau thực hành thiện hạnh như trì chú, thiền định, cúng dường, phóng sinh, tán thán…
 
Mong mọi sự tốt lành !