Khẩu truyền của Đức Vajra Yogini – Sự giác ngộ nền tảng

Bởi Đức Vajra Yogini

Chỉ dẫn cho Nền Tảng của Sự Chặt Đứt

Tính Bất Khả Phân Của Cái Tĩnh Tại và Cái Xảy Ra

Theo Thực Hành Dakini Bí Mật

Tantra Mẹ Của Đại Viên Mãn

NAMO GURU DEVA DAKINI

Xin Đảnh Lễ Đạo Sư Bổn Tôn Dakini!

Vị thầy được phú bẩm với samaya

Nên trao cho một đệ tử xứng đáng

Chỉ dẫn thiền định này về nền tảng của sự chặt đứt, trạng thái bổn nhiên,

Theo thực hành bí mật của Đại Viên Mãn.

Chúng đệ tử nên sắp xếp các torma lễ tiệc cho các Dakini,

Hãy dâng một torma đỏ tới các bậc chúa tể kho tàng,

Và từng bước thực hiện các tiền hành pháp (ngondro) cho chỉ dẫn

Sau đó vị thầy nên ban truyền giáo huấn sau:

Hãy đặt thân con trong tư thế 7 điểm Tỳ Lô Giá Na Vairocana

Bản tánh không sinh khởi của tâm thức, giác tánh trống rỗng và quang minh này,

Sự thuần khiết nguyên thủy và tính chất hiện diện tự nhiên này,

Hãy để nó duy trì trong trạng thái 4 sự ngơi nghỉ của thân và tâm.

Hãy đừng chạy theo những gì đã qua!

Hãy đừng mời gọi những gì đã và sẽ xảy ra!

Và hãy đừng tạo dựng ý niệm phân biệt nào!

(4 sự ngơi nghỉ là:)

Hãy để thân con ngơi nghỉ như một tử thi trong mộ địa,

Không chút thiên chấp hay định trước.

Hãy để khẩu con ngơi nghỉ như một bong bóng nước tan vỡ,

trong một trạng thái tĩnh tại.

Hãy để đôi mắt con ngơi nghỉ như một bức tượng điện thờ,

không chớp mắt, trong một cái nhìn chăm chăm đơn nhất không chút gián đoạn.

Hãy để tâm con ngơi nghỉ như một đại dương tự do khỏi những con sóng,

im lặng trong sự hiện hiện không hư cấu và một cách tự nhiên trong trạng thái

tánh không và bản tánh quang minh của giác tánh.

Hãy để tâm con ngơi nghỉ, hoàn toàn tự do khỏi niệm tưởng.

Trái đất bên ngoài, đá, núi, đất, cây cối, hoa trái và

những khu rừng không thực sự hiện hữu.

Thân bên trong cũng không thực sự hiện hữu

Bản tánh tâm trống rỗng và quang minh này cũng không thực sự hiện hữu

Mặc dù nó không thực sự hiện hữu, nhưng nó nhận thức được vạn vật.

Như vậy, để ngơi nghỉ trong trạng thái của giác tánh trống không và quang minh

thì được biết như là “nền tảng của sự chặt đứt”

Bây giờ, những niệm tưởng có xảy ra trong suốt trạng thái tĩnh tại này không?

Có sự tĩnh tại trong khi những niệm tưởng xảy ra không?

Có những niệm tưởng trong suốt trạng thái tĩnh tại

Và có 4 cách chặt đứt nhờ những ý niệm này:

Như một chú mèo rình chuột,

Hãy nhìn thẳng vào yếu tính các niệm tưởng!

Như một người Brahmin (Bà la môn) đang luồn sợi chỉ vào cây kim,

Hãy giữ giác tánh được quân bình và nhìn vào yếu tính của các niệm tưởng!

Như một người lính gác trong một tháp canh,

Hãy nhìn vào những niệm tưởng, bên trong trạng thái tỉnh giác không chút lầm lạc!

Như một mũi tên vụt bay từ một xạ thủ,

Hãy nhìn vào những niệm tưởng, bên trong trạng thái tỉnh giác nhất tâm!

Bây giờ, với sự tĩnh tại và tư duy pha tạp:

Tĩnh tại là ngơi nghỉ tĩnh lặng trong trạng thái bản tâm trống rỗng và quang minh.

Từ bên trong trạng thái ấy một niệm bỗng nhiên sinh khởi.

Nhờ nhìn thẳng vào chính nó, nó biến mất trọn vẹn trong sự liên tục của bản tánh.

Đó được gọi là tĩnh tại và tư duy pha tạp trong sự liên tục của bản tánh tâm,

Cầu mong nó gặp được một người tiền định và xứng đáng.

Dấu ấn kho tàng

Dấu ấn ẩn mật

Dấu ấn cất dấu

Dấu ấn thâm sâu

Samaya

Ấn Ấn Ấn

Khatham

Đây là một bản sao chép thứ hai bằng giấy vàng được khám phá bởi Kunga Bum thiện tâm ở Động Pha Lê của Drag Yangdzong. (1)

 Giáo huấn này được khẩu truyền bởi Đức Vajra Yogini tới ngài Yeshe Tsogyal trong một giấc mơ. Được hiển lộ bởi Kunga Bum, bà đã đưa nó cho Dungtso Repa, một vị terton và yogi vĩ đại. Giáo huấn khẩu truyền này dường như đã bị thất truyền trong suốt nhiều thế kỷ, được phục hồi lại bởi ngài Terchen Chokgyur Lingpa trong một tái tuyển tập từ đời trước của ngài như là Dungtso Repa. Những giáo huấn về Thực Hành Dakini Bí Mật, Tantra Mẹ của Đại Viên Mãn, được gồm trên 50 huấn thị cô đọng, súc tích và giờ đây nó được bao gồm trong tuyển tập các terma được biết như là Chokling Tersar.

Động Pha Lê, nơi mất khoảng một ngày đường từ Samaye ở miền trung Tây Tạng, có thể đó cũng chính là hang động nơi ngài Nyang Ral Nyima Oser đã khám phá ra kho tàng Những Huấn Thị Trực Truyền của ngài Shri Singha.

Terchen Chokgyur Lingpa