Lợi ích của việc nhiễu tháp và cầu nguyện

Một lần, Vua Trisong Detsen hỏi Thượng Sư Liên Hoa Sinh: “Thưa Thượng Sư! Xin Ngài nói cho chúng con biết về lợi ích và phúc báu của việc lễ lạy trước Bảo Tháp, vi nhiễu quanh Bảo Tháp, chiêm bái và cúng dường, làm công quả cho nơi tụ hội hợp nhất của chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai”.

Đức Liên Hoa Sinh trả lời: “Thưa Đại Vương! Xin Ngài hết sức chú ý nghe Ta nói!

Sau khi chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai đã hòa tan, nhập vào Tâm Thuần Tịnh của Bảo Tháp vĩnh viễn, thì Đại Bảo Tháp này có quyền năng khiến mọi lời cầu nguyện và tất cả ý nguyện đều được thành tựu ngay tức khắc, bởi lúc này Bảo Tháp đã trở thành Viên Ngọc Như Ý (Yeshe Norbu).

Chúng sinh bất cứ ai với tấm lòng trong sạch lễ lạy, nhiễu quanh và chiêm bái Đại Bảo Tháp sẽ được lợi ích và phúc tuệ vô lượng không thể nghĩ bàn, vượt quá cả sự diễn tả của chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Bảo Tháp không những là nơi chiêm bái của người phàm mà còn là nơi tu tập của chư thiên. Bất cứ lời cầu xin hay khấn nguyện nào trước Bảo Tháp cũng sẽ được như ý, thậm chí cả sự chứng ngộ tối thượng. Vi nhiễu, cúng dường Đại Bảo Tháp sẽ mang lại 17 lợi ích không thể nghĩ bàn như sau:

 1. Người nào đến viếng Tháp sẽ không bị sa vào ba cõi thấp: ngã quỷ, súc sinh và địa ngục.
 2. Người nào nghe thấy sự rung động của Đại Bảo Tháp bằng tai của mình thì chủng tử giác ngộ tối thượng của họ sẽ được gieo trồng.
 3. Người nào quán tưởng về Đại Bảo Tháp thì người đó sẽ không xáo động, kiêu mạn, hôn trầm và sẽ tái sinh vào dòng thiền định.
 4. Người nào cung kính chắp tay trước Đại Bảo Tháp, người đó sẽ đi theo Chính Đạo.
 5. Bất kỳ người nào cúi mình đỉnh lễ trước Đại Bảo Tháp, người đó sẽ trở thành một Bậc Chuyển Luân Vương (Vua của Vũ Trụ).
 6. Người nào nhiễu quanh Đại Bảo Tháp sẽ có được những điều hạnh phúc như: Tái sinh cao quý, thân thể đẹp đẽ, có trí tuệ và đức hạnh, giàu có và quyền lực, không bệnh tật và cực kỳ trường thọ.
 7. Người nào cầu nguyện trước Đại Bảo Tháp với tâm thành sẽ được như ý nguyện.
 8. Người nào cúng dường chư tăng/ ni tại Đại Bảo Tháp thì kiếp sau của họ sẽ không bị đói khát, bệnh tật.
 9. Người nào dâng hoa cho Đại Bảo Tháp thì sẽ được phúc lộc, an khang.
 10. Người nào dâng hương nhang sẽ được việc làm trong sạch và đạo đức.
 11. Người nào dâng đèn sẽ thoát khỏi bóng tối vô minh và đạt được giác ngộ.
 12. Người nào dâng hương liệu thơm sẽ không gặp phiền não, đau khổ.
 13. Người nào cúng dường thực phẩm sẽ sống một đời thiền định và không bị đói khát.
 14. Người nào dâng âm nhạc lên Đại Bảo Tháp là hoằng truyền Pháp âm ra khắp mười phương.
 15. Người nào dâng âm thanh của chiêng, chũm chọe sẽ đạt sự hiểu biết sâu rộng và thịnh vượng.
 16. Người nào dâng âm thanh của chuông nhỏ sẽ có giọng nói ngọt êm và thiêng liêng của vua trời Phạm Thiên.
 17. Người nào dâng một đồ hình Mandala lên Đại Bảo Tháp sẽ đạt được công đức và trí tuệ viên mãn.

Nhóm ĐBT biên soạn

Nguồn: Lợi ích của việc nhiễu tháp và cầu nguyện