Lương Hoàng Sám – Quyển 9

QUYỂN THỨ CHÍN

 • Chương 27: LỄ PHẬT THẾ CÁC CHÚNG SANH TRONG ĐỊA NGỤC A TỲ
 • Chương 28: LỄ PHẬT THẾ CÁC CHÚNG SANH TRONG ĐỊA NGỤC KHÔI HÀĐỊA NGỤC THIẾT HOÀN V.V…
 • Chương 29: LỄ PHẬT THẾ CHÚNG SANH TRONG NHỮNG ĐỊA NGỤC UỐNG NƯỚC ĐỒNG SÔI, ĐỊA NGỤC HẦM HỐ V.V…
 • Chương 30: LỄ PHẬT THẾ CHÚNG SANH TRONG CÁC ĐỊA NGỤC, ĐAO BINH, ĐỒNG PHỦ V.V…
 • Chương 31: LỄ PHẬT THẾ CHÚNG SANH TRONG CÁC ĐỊA NGỤC HỎA THÀNH ĐAO SƠN V.V…
 • Chương 32: LỄ PHẬT THẾ CHÚNG SANH TRONG ĐƯỜNG NGẠ QUỶ
 • Chương 33: LỄ PHẬT THẾ CHÚNG SANH TRONG ĐƯỜNG SÚC SANH
 • Chương 34: VÌ SÁU ĐƯỜNG CHÚNG SANH MÀ PHÁT NGUYỆN
 • Chương 35: CẢNH TỈNH VÔ THƯỜNG
 • Chương 36: LỄ PHẬT THẾ NGƯỜI LÀM CÔNG QUẢ Ở CHÙA
 • Chương 37: PHÁT NGUYỆN HỒI HƯỚNG PHÁT NGUYỆN HỒI HƯỚNG THẾ CHO CHÚNG SANH

CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI BẢY

Lễ Phật thế các chúng sinh trong Địa ngục A Tỳ

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng nhận thấy từ phần quy y trở đi cho đến phần y về sau đều trình vạn pháp sai biệt, tội phước bất nhất, nhưng cũng rõ ràng như sáng và tối, tóm lại mà nói thì chỉ có thiện và ác mà thôi.

Thiện là con đường tốt đẹpđi lên các cõi trên, ác là nẻo xấu xa, đọa xuống các cõi dưới, trong ba đường ác. Tu nhân nghĩa thì đi về cảnh giới an vui tốt đẹp, gây tàn hại thì đọa xuống cảnh giới khổ đau hà tiện. Người ở cảnh thù thắng an vui là do nghiệp thù thắng vui mà được quả báo tốt đẹp, chứ không phải do sự tranh đua vô đạo, tàn ác bất nhân mà được.

Người ở cảnh thắng thọ hưởng vui thú nhiệm mầu, tự nhiên, tiêu diêu tự tại, thẳng đến đạo Bồ đề giác ngộ. Người ở cảnh hà liệt đau khổ là do nghiệp xấu xahạ liệt, tàn ác bất nhân gây ra.

Người ở trong hỏa thành lưới sắt; ăn thời ăn hoàn sắt nóng mãnh liệt; uống thời uống nước đồng sôi dữ dộiThọ mạng vô tận kiếp số vô cùng chịu đủ thống khổ.

Thống khổ trong địa ngục không thể kể xiết, không thể chịu nổi. Tinh thần lìa khỏi thân mạng nầy liền sa đọa vào địa ngục hỏa thành. Quả báo thì có đao luân gia hình, đền nợ thì có đá lửa mài thân. Mạng sống kéo dài, ôm khổ mà chịu. Dầu thoát khỏi địa ngục cũng đọa vào ngạ quỷ. Thân hình tiều tụy, ôm lòng đói khát, miệng khạc ra lửa, mạng sống mong manh. Chết rồi lại đọa làm súc sanh chịu bao khổ sở. Do thịt làm đồ ăn thân hình bị chia xẻ nấu nướng, yến tiệc linh đình. Hoặc là chở nặng đi xa, làm việc nguy hiểm. Đó là một nỗi khổ nặng nhất trong ba đường ácĐau đớn thay cho những kẻ ở trong đêm dài của dục vọng mờ mịt không có ngày ra mà không tự biết!

Vui khổ rõ ràng như vậy, mà nói không ai tin! Cũng chỉ vì chúng sinh hay chấp lấy cái bản ngã nhỏ nhen của mình nên không tin, lại nghi ngờ mê muội.

Bởi nghi ngờ mê muội nên có làm người không ưa điều lành. Sở dĩ Phật dạy: “Đời có mười việc chết đọa địa ngục: 1 – Ý không chuyên làm lành, không tu công đức. 2 – Tham ăn như cọp đói kia không khác. 3 – Say mê tửu sắc, ôm lòng độc hại. 4 – Thường tập ngu si, không nghe lời can gián. 5 – Tự ý sức mình, làm các việc ác. 6 – Ưa giết chúng sinh, lấn hiếp người cô quả. 7 – Thường làm bạn với kẻ ác. 8 – Xâm lấn phạm vi của người. 9 – Lời nói không chân thật. 10 – Không thương mọi loài, làm các nghiệp ác. Những người như thế, không thể sống lâu, chết vào đường ác”.

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng nhận thấy: Theo lời Phật dạy, mấy ai thoát được. Nếu không thoát được thì ở trong địa ngục đều có tội phần.

Đại chúng mọi người đều đã lãnh hội được ý ấy, thì tự mình không nên buông lung phải gấp tu Bồ tát đạocần cầu Phật pháplợi ích chúng sinh. Trước là tự diệt tội cho mình, sau là sanh phước cho người. Đó là tự lợi lợi tha, mình và người không khác.

Ngày nay khởi tâm dõng mãnh, tâm kiên cốtâm từ bi, tâm độ hết thảy, tâm cứu hết thảy. Phát tâm như vậy cho đến khi thành Phật, không quên bổn nguyện.

Nguyện xin hết thảy mười phương tận hư không giới chư Phật, chư Đại Bồ tát, đem đại thần thông lựcđại từ bi lực, đại giải thoát địa ngục lực, tế độ ngạ quỷ lực, cứu tế chúng sinh lực, đại thần chú lục, đại oai mãnh lực, khiến chúng con tên . . . việc làm đều được kết quả lợi íchlời nguyện đều được thành tựu viên mãn.

Chúng con một lòng tha thiết đầu thành đảnh lễ Tam bảo, nguyện vì hết thảy chúng sinh đang chịu khổ trong địa ngục a tỳcho đến hết thảy chúng sinh đang chịu khổ trong hắc ám địa ngục, trong mười tám địa ngục lạnh, trong mười tám địa ngục nóng, trong mười tám địa ngục đao luân, địa ngục rừng kiếmđịa ngục hỏa xađịa ngục phất sí, địa ngục hầm than mà quy y Tam bảo.

Những địa ngục ấy lại có tám vạn bốn ngàn địa ngục khác làm quyến thuộc. Trong ấy có bao nhiêu chúng sinh chịu khổ, chúng con nguyện do bồ đề tâmbồ đề hạnh, bồ đề nguyện, xin vì hết thảy chúng sinh ấy mà đảnh lễ quy y thế gian Đại từ bi phụ:

Nam mô Di Lặc Phật
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Đại Âm Tán Phật
Nam mô Tịnh Nguyện Phật
Nam mô Nhật Thiên Phật
Nam mô Lạc Huệ Phật
Nam mô Nhiếp Thân Phật
Nam mô Oai Đức Thế Phật
Nam mô Sát Lợi Phật
Nam mô Đức Thừa Phật
Nam mô Thượng Kim Phật
Nam mô Giải Thoát kế Phật
Nam mô Nhạo Pháp Phật
Nam mô Trú Hạnh Phật
Nam mô Xả Kiêu Mạn Phật
Nam mô Trí Tạng Phật
Nam mô Phạm Hạnh Phật
Nam mô Chiên Đàn Phật
Nam mô Vô Ưu Danh Phật
Nam mô Đoạn Nghiêm Thân Phật
Nam mô Tướng Quốc Phật
Nam mô Liên Hoa Phật
Nam mô Vô Biên Thân Đức Phật
Nam mô Thiên Quang Phật
Nam mô Huệ Hoa Phật
Nam mô Tần Đầu Ma Phật
Nam mô Trì Phú Phật
Nam mô Sư Tử Du Hý Bồ tát
Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Bồ tát
Nam mô Địa Tạng Bồ tát
Nam mô Vô Biên Thân Bồ tát
Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát.

Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam bảo.

Nguyện xin Tam bảo rủ lòng từ bi cứu độ dẫn tiếp các chúng sinh chịu khổ trong A tỳ địa ngụccho đến trong hắc ám địa ngụcđao luân địa ngụchỏa xa địa ngục, phất sí địa ngục và trong các địa ngục quyến thuộc v.v… Xin nguyện nhờ Phật lựcPháp lựcBồ tát lực, nhất thế Thánh Hiền lực, khiến các chúng sinh hiện đang chịu khổ, ngày nay liền được giải thoát; hoàn toàn không đọa trở lại trong các địa ngục, hết thảy tội chướng đều được tiêu trừrốt ráo không tạo nghiệp địa ngục, không sanh vào địa ngục, sanh về Tịnh độ, bỏ sống địa ngục, được sống trí huệ, bỏ thân địa ngục được thân kim cang, bỏ khổ địa ngục, được vui Niết bàn; nhớ địa ngục khổ, phát bồ đề tâmtứ vô lượng tâmlục ba la mật thường được hiện tiềnbốn vô ngại trí, sáu thức thần thông tự tại như ý, đầy đủ trí huệtu đạo Bồ tát, dõng mãnh tinh tấn không thôi không nghỉ, tiến đến hạnh Thập địa vào tâm Kim cang, thành bậc Chánh giác.

 CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI TÁM

Lễ Phật thế các chúng sinh trong Địa ngục Khôi Hà, Địa ngục Thiết Hoàn v.v…

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng lại chí thành đảnh lễ Tam bảo nguyện xin vì những chúng sinh trong:

Địa ngục khôi hà,
Địa ngục rừng kiếm,
Địa ngục rừng gai,
Địa ngục cột đồng,
Địa ngục máy sắt,
Địa ngục lưới sắt,
Địa ngục hang sắt,
Địa ngục hoàn sắt,
Địa ngục đá nhọn.
Những địa ngục như vậy đầy khắp mười phương tận hư không giới.

Ngày nay chúng con nguyện vì hết thảy chúng sinh hiện đang chịu khổ trong các địa ngục ấy phát tâm bồ đề mà quy y đảnh lễ thế gian Đại từ bi phụ:

Nam mô Di Lặc Phật
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Phạm Tài Phật
Nam mô Bảo Thủ Phật
Nam mô Tịnh Căn Phật
Nam mô Cụ Túc Luận Phật
Nam mô Thượng Luận Phật
Nam mô Phất Sa Phật
Nam mô Đề Sa Phật
Nam mô Hữu Nhật Phật
Nam mô Xuất Nê Phật
Nam mô Đắc Trí Phật
Nam mô Mô La Phật
Nam mô Thượng Cát Phật
Nam mô Pháp Lạc Phật
Nam mô Cầu Thắng Phật
Nam mô Trí Huệ Phật
Nam mô Thiện Thánh Phật
Nam mô Võng Quang Phật
Nam mô Lưu Ly Tạng Phật
Nam mô Danh Văn Phật
Nam mô Lợi Tịch Phật
Nam mô Giáo Hóa Phật
Nam mô Nhật Minh Phật
Nam mô Thiện Minh Phật
Nam mô Chúng Đức Thượng Minh Phật
Nam mô Bảo Đức Phật
Nam mô Sư Tử Phan Bồ tát
Nam mô Sư Tử Tác Bồ tát
Nam mô Địa Tạng Bồ tát
Nam mô Vô Biên Thân Bồ tát
Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát.

Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam bảo.

Nguyện xin Tam bảodùng sức Từ bi, đồng gia tâm cứu hộ, cho các chúng sinh hiện đang chịu khổ trong những địa ngục khôi hả, địa ngục rừng kiếm v.v… liền được giải thoát, hết thảy khổ quả đều được tiêu trừ. Những nghiệp địa ngục rốt ráo thanh tịnh; bỏ thân địa ngục được thân kim cang, bỏ khổ địa ngục, được vui Niết bàn; nhớ địa ngục khổ, phát bồ đề tâm, đồng ra khỏi nhà lửa, thẳng đến Đạo tràng; cùng với các vị Bồ tát thành bậc Chánh giác.

CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI CHÍN

Lễ Phật thế chúng sinh trong những Địa ngục Uống Nước Đồng Sôi, Địa ngục Hầm Hố v.v…

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng lại chí thành đảnh lễ Tam bảo, nguyện khắp vì hết thảy chúng sinh đọa địa ngục trong mười phương tận hư không giới.

Địa ngục uống nước đồng sôi,
Địa ngục chúng hiệp,
Địa ngục khiếu hoán,
Địa ngục Đại khiếu hoán,
Địa ngục nóng,
Địa ngục Đại nóng,
Địa ngục hầm than,
Địa ngục rừng cháy, v.v…

Những địa ngục ấy có vô lượng vô biên địa ngục khác làm quyến thuộc. Trong các địa ngục ấy chúng sinh đang chịu khổ, chúng con nguyện đem sức bồ đề tâm, thay thế hết thảy chúng sinh ấy mà đảnh lễ quy y thế gian Đại từ bi phụ:

Nam mô Di Lặc Phật
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Nhân Nguyệt Phật
Nam mô La Hầu Phật
Nam mô Cam Lồ Minh Phật
Nam mô Diệu Ý Phật
Nam mô Đại Minh Phật
Nam mô Nhất Thế Chủ Phật
Nam mô Lạc Trí Phật
Nam mô Sơn Vương Phật
Nam mô Tịch Diệt Phật
Nam mô Đức Tụ Phật
Nam mô Thiên Vương Phật
Nam mô Diệu Âm Thanh Phật
Nam mô Diệu Hoa Phật
Nam mô Trú Nghĩa Phật
Nam mô Công Đức Oai Tụ Phật
Nam mô Trí Vô Đẳng Phật
Nam mô Cam Lồ Âm Phật
Nam mô Thiện Thủ Phật
Nam mô Lợi Huệ Phật
Nam mô Tri Giải Thoát Nghĩa Phật
Nam mô Thắng Âm Phật
Nam mô Lê Đà Hạnh Phật
Nam mô Thiện Nghĩa Phật
Nam mô Vô Quá Phật
Nam mô Hành Thiện Phật
Nam mô Kiên Dũng Tinh Tấn Bồ tát
Nam mô Kim Cang Huệ Bồ tát
Nam mô Địa Tạng Bồ tát
Nam mô Vô Biên Thân Bồ tát
Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát

Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam bảo.

Nguyện xin Tam bảo rủ lòng từ bi, đồng gia tâm cứu hộ, nguyện cho hết thảy chúng sanh hiện đang chịu khổ trong những địa ngục uống nước đồng sôi v.v… hết thảy tội chướng đều được tiêu trừ, hết thảy khổ não đều được giải thoát, từ nay về sau không còn đọa lại trong các địa ngục, không sanh vào địa ngục, sanh về Tịnh độ, bỏ mạng địa ngục được mạng trí huệtứ vô lượng tâm lục ba la mật thường được hiện tiềnbốn vô ngại trí sáu sức thần thôngtự tại như ý; ra khỏi địa ngục, được vào Niết bàn, đồng như chư Phật, thành đẳng Chánh giác.

CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI

Lễ Phật thế chúng sanh trong các Địa ngục Đao Binh, Đồng Phủ v.v…

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng lại chí thành đảnh lễ, nguyện vì hết thảy chúng sanh khắp mười phươngtận hư không giới, hiện đang chịu khổ trong các địa ngục:

Địa ngục tưởng tượng,
Địa ngục Hắc sa,
Địa ngục đóng đinh vào thân,
Địa ngục giếng lửa,
Địa ngục cối đá,
Địa ngục sỏi bay,
Địa ngục đao binh,
Địa ngục đói khát,
Địa ngục chảo đồng sôi, v.v…

Những địa ngục như thế ấy vô lượng vô biên. Ngày nay chúng con nguyện xin vì hết thảy chúng sanh trong các địa ngục ấy, đem sức Bồ đề tâm thay thế các chúng sanh ấy mà quy y thế gian Đại từ bi phụ:

Nam mô Di Lặc Phật
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Hoa Tạng Phật
Nam mô Diệu Quang Phật
Nam mô Nhạo Thuyết Phật
Nam mô Thiện Tế Phật
Nam mô Chúng Vương Phật
Nam mô Ly Úy Phật
Nam mô Biện Tài Phật
Nam mô Danh Văn Phật
Nam mô Bảo Nguyệt Minh Phật
Nam mô Thượng Ý Phật
Nam mô Vô Úy Phật
Nam mô Đại Kiến Phật
Nam mô Phạm Âm Phật
Nam mô Thiện Âm Phật
Nam mô Huệ Tế Phật
Nam mô Vô Đẳng Ý Phật
Nam mô Kim Cang Quân Phật
Nam mô Bồ đề Ý Phật
Nam mô Thọ Vương Phật
Nam mô Bàn Đà Âm Phật
Nam mô Phước Đức Lực Phật
Nam mô Thế Đức Phật
Nam mô Thánh Ái Phật
Nam mô Thế Hạnh Phật
Nam mô Hổ Phách Phật
Nam mô Lạc Tri Phật
Nam mô Khí Âm Cái Bồ tát
Nam mô Tịch Căn Bồ tát
Nam mô Địa Tạng Bồ tát
Nam mô Vô Biên Thân Bồ tát
Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát

Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam bảo.

Nguyện xin Tam bảo dùng sức từ bi, đồng gia tâm cứu hộ, xin cho hết thảy chúng sanh hiện đang chịu khổ trong các địa ngục đao binh v.v… và trong hết thảy địa ngục quyến thuộc, ngày nay liền được giải thoát, bao nhiêu khổ não đều được đoạn trừ, không sanh vào địa ngục, được sanh về Tịnh độ; bỏ sống địa ngục được sống trí huệ, nhớ địa ngục khổ phát tâm bồ đềtu bồ tát hạnh không thôi không nghỉ; vào đạo nhất thừa, đủ hạnh thập địadùng sức thần thông, tiếp độ chúng sanh, đồng lên Đạo tràng, thành bậc Chánh giác.

CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI MỐT

Lễ Phật thế chúng sanh trong các Địa ngục Hỏa Thành Đao Sơn v.v…

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng nguyện vì hết thảy chúng sanh trong các địa ngục cùng khắp mười phương tận hư không giới mà chí thành lễ Tam bảo.

Địa ngục thành lửa,
Địa ngục hang đá,
Địa ngục nước sôi,
Địa ngục núi đao,
Địa ngục hổ lang,
Địa ngục giường sắt,
Địa ngục gió nóng,
Địa ngục phun lửa.

Những địa ngục ấy có vô lượng vô biên địa ngục khác làm quyến thuộc. Ngày nay chúng con nguyện vì hết thảy chúng sanh đang chịu khổ trong các địa ngục ấy đem sức bồ đề tâm mà quy y thế gian Đại từ bi phụ:

Nam mô Di Lặc Phật
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Lôi Âm Vân Phật
Nam mô Thiên Ái Mục Phật
Nam mô Thiện Trí Phật
Nam mô Cụ Túc Phật
Nam mô Đức Tích Phật
Nam mô Đại Âm Phật
Nam mô Pháp Tướng Phật
Nam mô Trí Âm Phật
Nam mô Vô Hư Không Phật
Nam mô Từ Âm Phật
Nam mô Huệ Âm Sai Biệt Phật
Nam mô Công Đức Quang Phật
Nam mô Thánh Vương Phật
Nam mô Chúng Ý Phật
Nam mô Biện Tài Luân Phật
Nam mô Thiện Tịch Phật
Nam mô Nguyệt Diện Phật
Nam mô Nhật Danh Phật
Nam mô Vô Cấu Phật
Nam mô Công Đức Tập Phật
Nam mô Hoa Đức Tướng Phật
Nam mô Biện Tài Quốc Phật
Nam mô Bảo Thí Phật
Nam mô Ái Nguyệt Phật
Nam mô Bất Cao Phật
Nam mô Huệ Thượng Bồ tát
Nam mô Thường Bất Ly Thế Bồ tát
Nam mô Địa Tạng Bồ tát
Nam mô Vô Biên Thân Bồ tát
Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát

Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam bảo.

Nguyện xin Tam bảo rủ lòng từ bi, đồng gia tâm nhiếp thọ cho những chúng sanh hiện đang chịu khổ trong những địa ngục trên ấy, liền được giải thoát, rộng ra cho đến hết thảy chúng sanh hiện đang chịu khổ trong những địa ngục nhiều không thể kể xiết ở khắp mười phương đều nhờ Phật lựcPháp lựcBồ tát lực, và Hiền Thánh lực, khiến các chúng sanh ấy liền được giải thoát hằng đoạn trừ hết nghiệp địa ngục trong mười phương.

Từ nay trở đi cho đến ngày thành Phậtrốt ráo không đọa lại trong ba đường ácxả thân thọ thân thường được gặp chư Phật, đầy đủ trí huệthanh tịnh tự tại, dõng mãnh tinh tấn, không thôi không nghỉ, tu lên cho đến mãn hạnh thập địa, vào tâm Kim cangviên thành giống trí, do thần lực của Phật tùy tâm tự tại.

CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI HAI

Lễ Phật thế chúng sanh trong đường ngạ quỷ

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng lại chí thành đảnh lễ, nguyện vì mười phương tận hư không giới hết thảy thần ngạ quỷ, ngạ quỷ và quyến thuộc của ngạ quỷ trong đường quỷ đói đem sức tâm bồ đề mà quy y thế gian Đại từ bi phụ:

Nam mô Di Lặc Phật
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Sư Tử Lực Phật
Nam mô Tự Tại Vương Phật
Nam mô Vô Lượng Tịnh Phật
Nam mô Đẳng Định Phật
Nam mô Diệt Cấu Phật
Nam mô Bất Thất Phương Tiện Phật
Nam mô Vô Nhiêu Phật
Nam mô Diệu Diện Phật
Nam mô Trí Chế Trú Phật
Nam mô Pháp Sư Vương Phật
Nam mô Đại Thiên Phật
Nam mô Thâm Ý Phật
Nam mô Vô Lượng Phật
Nam mô Pháp Lực Phật
Nam mô Thế Cúng Dường Phật
Nam mô Hoa Quang Phật
Nam mô Tam Thế Cúng Phật
Nam mô Ứng Nhật Tạng Phật
Nam mô Thiên Cúng Dường Phật
Nam mô Thượng Trí Nhân Phật
Nam mô Chân Kế Phật
Nam mô Tín Cam Lồ Phật
Nam mô Kim Cang Phật
Nam mô Kiên Cố Phật
Nam mô Dược Vương Bồ tát
Nam mô Dược Thượng Bồ tát
Nam mô Địa Tạng Bồ tát
Nam mô Vô Biên Thân Bồ tát
Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát

Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam bảo.

Nguyện xin Tam bảo dùng sức từ bi đồng gia tâm nhiếp thọ. Nguyện cho hết thảy thần ngạ quỷ, ngạ quỷ và quyến thuộc của ngạ quỷ, trong tất cả đường ngạ quỷ đói ở mười phươngtận hư không giới, bao nhiêu tội chướng đều được tiêu trừ; bao nhiêu khổ nạn đều được giải thoátthân tâm thanh tịnh, không còn khổ nãothân tâm no đủ, không còn đói khát, được pháp vị cam lồ; mắt trí huệ mở; tứ vô lượng tâmlục ba la mật, thường được hiện tiền, sáu thức thần thông như ý tự tạixa lìa đường ngạ quỷ, vào cõi Niết bàn, đồng với chư Phật thành bậc Chánh giác.

CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI BA

Lễ Phật thế chúng sanh trong đường súc sanh

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng lại chí thành đảnh lễ Tam bảo, nguyện khắp vì mười phương tận hư không giới hết thảy đường súc sanh trong bốn loài chúng sanh, hoặc lớn, hoặc nhỏ, dưới nước trên khô, giữa hư không; hết thảy súc sanh và quyến thuộc của tất cả chúng sanh ấy, ngày nay chúng con do sức của tâm bồ đề mà đảnh lễ quy y thế gian Đại từ bi phụ:

Nam mô Di Lặc Phật
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Bảo Kiên Minh Phật
Nam mô Lê Đà Bộ Phật
Nam mô Tùy Nhật Phật
Nam mô Thanh Tịnh Phật
Nam mô Minh Lực Phật
Nam mô Công Đức Tụ Phật
Nam mô Cụ Túc Đức Phật
Nam mô Sư Tử Hạnh Phật
Nam mô Cao Xuất Phật
Nam mô Hoa Thí Phật
Nam mô Châu Minh Phật
Nam mô Liên Hoa Phật
Nam mô Ái Trí Phật
Nam mô Quy Đà Nghiêm Phật
Nam mô Bất Hư Hạnh Phật
Nam mô Sanh Pháp Phật
Nam mô Tương Minh Phật
Nam mô Tư Duy Nhạo Phật
Nam mô Lạc Giải Thoát Phật
Nam mô Tri Đạo Lý Phật
Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ tát
Nam mô Bất Hưu Tức Bồ tát
Nam mô Địa Tạng Bồ tát
Nam mô Vô Biên Thân Bồ tát
Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát

Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam bảo.

Nguyện xin Tam bảo dùng sức từ bi, đồng gia tâm nhiếp thọ, cho hết thảy súc sanh trong bốn loài chúng và quyến thuộc của chúng, trong tất cả đường súc sanh ở khắp mười phương tận hư không giới, bao nhiêu tội chướng đều được tiêu trừ, bao nhiêu khổ não đều được giải thoát, đồng xả bỏ ác thú, đồng chứng được đạo quảthân tâm an vui như ở đệ tam thuyền; Tứ vô lượng tâmlục ba la mật, thường được hiện tiềnbốn vô ngại trí, sáu sức thần thôngnhư ý tự tạixa lìa đường súc sanh, vào đường Niết bàn, nhập Kim cang tâm, thành bậc Chánh giác.

CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI BỐN

Vì sáu đường chúng sanh mà phát nguyện

Chúng con ngày nay xin nhờ công đức nhân duyên lễ Phậtsám hối thế cho các vị Trời, các vị Tiên, Long thầnBát bộ; nguyện xin cho hết thảy chúng sanh trong bốn loài sáu đường, khắp mười phươngtận hư không giớicùng tận đời vị lai, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, không thọ thân hình cách lầm lạcoan uổng, không chịu các khổ sở độc hại, không tạo năm tội nghịch, mười tội ác, không đọa vào ba đường ác nữa.

Nhờ công đức nhân duyên lễ Phật, hôm nay đều được thân nghiệp thanh tịnhkhẩu nghiệp thanh tịnh, như chư đại Bồ tát ma ha tát; đều như chư đại Bồ tát ma ha tát được đại tâm; tâm như đại địa, sanh ra các căn lành; tâm như biển cả, giữ gìn pháp đại trí huệ của chư Phật; tâm như núi Tu di, khiến tất cả chúng sanh đều an trú nơi vô thượng bồ đề; tâm như ngọc báu ma nixa lìa tất cả phiền não; tâm như ngọc báu kim, cang, quyết định được tất cả các pháp; tâm kiên cố tà ma ngoại đạo không thể ngăn trở phá hoại; tâm như liên hoa, hết thảy các pháp không thể làm nhiễm nhớp; tâm như hoa Ưu đàm bát, trong bao nhiêu kiếp, khó gặp được; tâm như hư không, hết thảy chúng sanh không thể lường được.

Lại nguyện cho hết thảy chúng sanh trong bốn loàisáu đường, từ nay trở đi, so lường được tánh biết của mình, so lường được tánh quyết định tin hiểu của mình, trừ bỏ hết các pháp giả dối, thường nghĩ tới lời pháp ngữ. Có của gì đều bố thítâm không luyến tiếc; tâm dõng mãnh, không sợ hãiCông đức tu hành đều bố thí, cho tất cả chúng sanh, không đọa lại đường tà; chuyên tâm một bề chánh đạo; thấy thiện như huyễn hóa, thấy ác như chiêm baoxa lìa sanh tử, mau ra ba cõi quan sát rõ ràng, thấu đáo pháp mônthậm thâm vi diệu, của Phật; tất cả đều được cúng dường hết thảy chư Phật; lễ phẩm cúng dường đều được đầy đủ; tất cả đều được cúng dường hết thảy Tôn pháp; lễ phẩm cúng dường đều được đầy đủ; tất cả đều được cúng dường hết thảy Bồ tát; lễ phẩm cúng dường đều được đầy đủ; tất cả đều được cúng dường hết thảy Hiền thánh, lễ phẩm cúng dường đều được đầy đủ.

Nếu tất cả chúng sanh đời vị lai trái với lời đại nguyện của chúng con hôm nay, đều xin nhờ ơn đức Tam bảo, khiến cho tất cả chúng sanh ấy đồng được vào trong bể đại nguyện này; liền được thành tựu công đức trí huệ; nhờ thần lực của Phật mà tùy tâm tự tại, đồng như chư Phật, đều thành Chánh giác.

CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI LĂM

Cảnh tỉnh vô thường

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng đã cùng nhau lễ Phậtsám hối phát nguyện thế cho hết thảy chúng sanh trong lục đạo rồi; bây giờ cần phải tỉnh ngộ vô thường.

Than ôi! Tội phước trong ba cõinhân quả sinh nhau ở ngay tại tâm, không rời đương niệm, nhân quả ảnh hưởng lẫn nhau, không ngoài thiện ác; không thể sai lầm.

Nguyện xin Đại chúng nên giác ngộ lý vô thường; phải siêng lo tu hành để tự cứu lấy bản thân, chớ sinh tâm lười biếng mà không cố gắng.

Người trí thức thường than: “Giả sử người hưởng thú dục lạc trăm, ngàn, vạn ức năm, rốt cuộc cũng không thể tránh được đau khổ trong ba đường ác”. Huống gì chúng ta trong khoảng thời gian ngắn ngủi một trăm năm, nhưng mấy ai sống được một nửa. Thế thì chúng ta không thể tự dung túng qua ngày không lo tu tập.

Vả lại thế gian huyễn hóarốt cuộc tất cả đều tiêu ma. Có rồi hoàn không, lên cao rồi phải xuống thấp; có sum họp phải có chia ly; có sinh quyết có tử; cha mẹ vợ con chồng bạn, anh em quyến thuộcthương yêu đến tận cốt tủy, đến giờ phút lâm chung, không ai có thể chết thế cho ai.

Quyền cao chức trọng, vinh hoa phú quý, tiền tài bảo vật cũng không thể kéo dài đời sống cũng không thể dùng lời lẽ, ăn uống cầu chúc để mong thoát khỏi tử thầnSống chết là việc vô hình, không ai có thể lư lại được!

Kinh dạy rằng: “Chết là hết”. Tắt hơi thở rồi, thần thức thoát lythân hình tan rã, nhân vật như nhau, không ai sống mà không chết. Nhưng trong lúc bỏ thân mạng sống này, khổ não vô cùng. Sáu dòng bà connội ngoại, vây quanh khóc lóc. Người chết khi ấy sợ lắm; không biết nương nhờ ai.

Lúc hơi thở cuối cùng sắp tàn, người chết nhớ lại hết thảy việc thiện ác mình đã làm trong một đời qua; hành tướng quả báo sum la hiện ra trước mắt.

Người làm lành được thiên thần (thần trờiphù hộ. Người làm ác có ngưu đầu ngục tốt xua đuổiNgục tốt la sát hằng không khoan dung tha thứ. Từ thân, hiếu tử không thể cứu giúp; vợ chồng ân ái chỉ nhìn nhau, xem cái chết đến. Gió phong đao xẻ thân đau khổ không thể nói được.

Người chết lúc ấy ruột đau như dao cắt, bao nhiêu thống khổ đồng thời dồn dập; tinh thần hoảng hốt như điên như cuồng. Dầu muốn khởi tâm nghĩ một niệm hành làm một mảy phước, lễ Phật một lạy cũng không thể được. Lòng càng hối hậnkhổ não như vậy, không ai chịu thế cho ai.

Kinh Niết Bàn dạy rằng: “Người chết ở nơi chốn hiểm nạn, không có lương thực; đường đi mờ mịt xa xăm lại không có bạn bè; ngày đêm đi mãi không biết về đâu, không có phương hướngthâm thúy tối tăm, không có ánh sáng; vào vô gián địa ngục; đến rồi không thoát ra được. Sống không tu phước chết về chỗ khổ, sầu thảm cay chua, không thể liệu trị. Việc ấy không có hình sắc nên không thể biết trước mà lo sợ”.

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng đã biết quả báo của sự sống chết như sợi dây xích, không có mối manh, không bao giờ cùng tận. Chết rồi thần hồn đi ngơ ngác, thui thủi một mình, không biết về đâu, không ai thất biết, không thể tìm kiếm, không thể ghi nhớ. Chỉ mỗi người tự nỗ lực siêng năng chịu khổ, chăm lo tu tập, thật hành lục độtứ vô lượng tâm v.v… để làm tư lương riêng về xứ sở. Chớ ỷ mình còn mạnh khỏe mà tự yên tâm. Phải nên hết lòng tha thiết, đảnh lễ quy y Đại từ bi phụ:

Nam mô Di Lặc Phật
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Đa Văn Hải Phật
Nam mô Trì Hoa Phật
Nam mô Bất Tùy Thế Phật
Nam mô Hỷ Chúng Phật
Nam mô Khổng Tước Âm Phật
Nam mô Bất Thối Một Phật
Nam mô Đoạn Hữu Ái Cấu Phật
Nam mô Oai Nghi Tế Phật
Nam mô Vô Động Phật
Nam mô Chư Thiên Lưu Bố Phật
Nam mô Bảo Bộ Phật
Nam mô Hoa Thủ Phật
Nam mô Oai Đức Phật
Nam mô Phá Oán Tặc Phật
Nam mô Phú Đa văn Phật
Nam mô Diệu Quốc Phật
Nam mô Hoa Minh Phật
Nam mô Sư Tử Trí Phật
Nam mô Nguyệt Xuất Phật
Nam mô Diệt Ám Phật
Nam mô Sư Tử Du Hý Bồ tát
Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Bồ tát
Nam mô Vô Biên Thân Bồ tát
Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát.

Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam bảo.

Nguyện xin Tam bảo đồng gia tâm che chở nguyện cho Đại chúng đồng sám hối trong Đạo tràng từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, bao nhiêu tội nhân, vô lượng khổ quả đều được đoạn trừ, phiền não kiết nghiệp hoàn toàn thanh tịnh, thường được đích thân tham dự các hội thuyết của chư Phật; tu đạo Bồ táttự tại thọ sanh, tứ đẳng lục độ như pháp tu hành; tứ biện lục thông hoàn toàn đầy đủ, trăm ngàn tam muộiứng niệm hiện tiền, các môn tổng trì đều hay chứng nhập, chóng lên Đạo tràng, thành bậc Chánh giác.

CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI SÁU

Lễ Phật thế người làm công quả ở chùa

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng lại chí thành đảnh lễ Tam bảokhởi tâm từ bi, không phân biệt oán thân; nguyện vì những người ngày nay chuyển thân trở lại vào chùa làm việc nấu ăn, gánh nước, bổ củi, tùy hỷ công đức, vận hết năng lực làm giúp công việc về phước nghiệp khó nhọc, nguyện khắp vì bà con quyến thuộc các người ấy, lại nguyện vì hết thảy những người hiện đời này bị lao ngục, ách nạn khốn khổ, giam cầm trói buộc và những người bị hành phạt khổ sở. Nghĩ thương các người ấy ở đời tuy được làm người, nhưng vui ít khổ nhiều, gông cùm xiềng xích chia thể lìa thân; hoặc là đời nay tạo ác, hoặc là đời trước tạo ác, nghiệp báo còn theo dõi, hoặc đáng được phóng thích rồi, nhưng không biết do đâu giãi bày, tội nặng bị xử tử, không người cứu.

Chúng con tên … ngày nay do tâm từ bi nguyện vì các người ấy và quyến thuộc của các người ấy, mà quy y thế gian Đại từ bi phụ:

Nam mô Di Lặc Phật
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Thứ Đệ Hành Phật
Nam mô Phước Đức Đăng Phật
Nam mô Âm Thanh Trị Phật
Nam mô Kiều Đàm Phật
Nam mô Thế Lực Phật
Nam mô Thân Tâm Trú Phật
Nam mô Thiện Nguyệt Phật
Nam mô Giác Ý Hoa Phật
Nam mô Thượng Cát Phật
Nam mô Thiện Oai Đức Phật
Nam mô Trí Lực Đức Phật
Nam mô Thiện Đăng Phật
Nam mô Kiên Hạnh Phật
Nam mô Thiện Âm Phật
Nam mô An Lạc Phật
Nam mô Nhật Diện Phật
Nam mô Lạc Giải Thoát Phật
Nam mô Giới Minh Phật
Nam mô Trú Giới Phật
Nam mô Vô Cấu Phật
Nam mô Sư Tử Phan Bồ tát
Nam mô Sư Tử Tác Bồ tát
Nam mô Vô Biên Thân Bồ tát
Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát

Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam bảo.

Nguyện xin Tam bảo dùng sức từ bi, đồng gia tâm nhiếp thọ, nguyện cho những người “chấp lai phục dịch” (gánh nước hái củi), tùy hỷ công đức và quyến thuộc của các người ấy, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật hết thảy tội chướng đều được tiêu trừ, hết thảy khổ não đều được giải thoát, thọ mạng diên trường, thân tâm an lạc, hằng lìa tai ách, không có phiền não chướng ngại nữa, phát tâm đại thừa, tu bồ tát đạolục độtứ đẳng đều được hoàn toàn xả ly sinh tử, đồng được an vui Niết Bàn.

Lại nguyện trong thiên hạ những người bị hình phạt tù đày, cầm cố trói trăn, ách nạn khốn khổ, những người tật bệnh, không được tự tại, và quyến thuộc của các người ấy, đều nhờ oai lực công đức của chúng con lễ Phật sám hối hôm nay mà được giải thoát khổ não, những nghiệp nhân độc ác hoàn toàn đoạn trừ; ra khỏi lao ngục, vào thiện pháp môn; thọ mạng vô cùngtrí tuệ vô tậnthân tâm an lạc như ở đệ tam thiền; nhớ lao ngục khổ, tưởng báo ơn Phật; cải ác tùng thiệnphát tâm đại thừahành đạo Bồ tát, vào tâm kim cươngtrở lại độ thoát hết thảy chúng sinh đồng thành Chánh giác thần lực tự tại.

CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI BẢY

Phát nguyện hồi hướng

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng đã phát tâm rồi, công việc sám hối đã xong. Thứ lại nên đem công đức này phát nguyện hồi hướng cho hết thảy chúng sinh. Vì sao vậy?

Vì hết thảy chúng sinh sở dĩ không được giải thoát đều do đắm trước quả báo, không thể xả bỏ. Nếu có chút thiện mảy phước mà hay hồi hướng được thì đối với quả báo không sinh tâm đắm trước, liền được giải thoátthong thả tự tại.

Vì vậy nên trong kinh tán thán sự tu hành biết hồi hướng là việc đại lợi ích, cho nên Đại chúng bây giờ cũng phải phát nguyện hồi hướng và khuyến khích mọi người không nên đắm trước quả báo. Chúng con cùng nhau trước hết là chí tâm đảnh lễ quy y thế gian Đại từ bi phụ:

Nam mô Di lặc Phật
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Kiên Xuất Phật
Nam mô An Xà Na Phật
Nam mô Tăng Ích Phật
Nam mô Hương Minh Phật
Nam mô Vi Lam Minh Phật
Nam mô Niệm Vương Phật
Nam mô Mật Bát Phật
Nam mô Vô Ngại Tướng Phật
Nam mô Tín Giới Phật
Nam mô Chí Diệu Đạo Phật
Nam mô Nhạo Thật Phật
Nam mô Minh Pháp Phật
Nam mô Cụ Oai Đức Phật
Nam mô Chí Tịch Diệt Phật
Nam mô Thượng Từ Phật
Nam mô Đại Từ Phật
Nam mô Cam Lồ Vương Phật
Nam mô Di Lâu Minh Phật
Nam mô Thánh Tán Phật
Nam mô Quảng Chiếu Phật
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bố Tát
Nam mô Phổ Hiền Bồ tát
Nam mô Vô Biên Thân Bồ tát
Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát

Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam bảo.

Nguyện xin Tam bảo dùng sức từ bi, đồng gia tâm phù hộ cho chúng con hết thảy hạnh nguyện đều được viên mãn. Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng từ nay cho đến ngày thành Phật tu Bồ tát đạo không thôi không nghỉ, trước độ chúng sinh, sau sẽ thành Phật.

Nếu trong lúc chưa đắc đạo, còn đọa sinh tử, xin nhờ nguyện lực này, khiến chúng con sinh ra nơi nào ba nghiệp thân, khẩu, ý đều được thanh tịnh, thường phát tâm nhu nhuyến, tâm điều hòa, tâm không buông lung, tâm tịch diệttâm chân thật, tâm không tạp loạntâm không tham lam, không keo rít, tâm đại thù thắng, tâm đại từ bi, tâm an trú, tâm hoan hỷ, tâm độ hết thảy chúng sanh, tâm giữ gìn bồ đề, tâm thể đồng như tâm chư Phật, phát những tâm nhiệm màu thù thắng rộng lớn để chuyên cầu nghe, nhiều, tu định ly dụclợi ích an lạc hết thảy chúng sinh, nguyện không bỏ đạo Bồ đề, thành bậc Chánh giác.

Phát nguyện hồi hướng thế cho chúng sanh

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng chí thành đảnh lễ, quỳ gối chắp taytâm niệm miệng nói theo lời này.

– Mười phương chư Thiên chư Tiên có công đức hạnh nghiệp gì, chúng con nay xin hồi hướng thế, đồng quy Chánh giác đạo.

– Mười phương Long vương quỷ thần có thiện nghiệp gì thù thắng, chúng con nay xin hồi hướng thế, đồng quy nhất thừa đạo.

– Mười phương các Nhân vương, có tu hạnh nghiệp gì về đạo bồ đề, chúng con nay xin hồi hướng thế, đồng quy y vô thượng đạo.

– Các loài chúng sinh trong lục đạo có mảy may thiện nghiệp gì, chúng con nay xin hồi hướng thế, đồng quy y vô thượng đạo.

– Mười phương đệ tử Phật, thiện lai chúng tỳ kheo vô trước tứ sa môn và những vị cầu Duyên giác thừa, ẩn hiện hóa chúng sinhhiểu rõ pháp nhân duyên, như vậy và hết thảy đều hồi hướng Phật đạo.

– Mười phương chư Bồ tát, đọc tụng thọ trì kinh, nhập thiền, xuất thiền, khuyến hóa chúng sanh làm hết thảy điều phước thiện như vậy, hết thảy tam thừa Thánh chúng, có bao nhiêu cội phước đức, đều xin hồi hướng cho tất cả chúng sinh đồng quy y vô thượng đạo.

– Các vị trên trời và dưới nhân gian, tu thánh đạo có bao nhiêu công đức thiện nghiệp, nay chúng con khuyên hồi hướng vô thượng đạo.

– Những vị phát tâm và sám hối, tự mình tu và khuyên người tu, dù được mảy may phước như vi trần, cũng đem thí hết cho chúng sinh. Nếu chúng sinh không thành Phật, chúng con thề không bỏ bồ đề nguyện.

– Bao giờ chúng sinh thành Phật hết, chúng con mới chứng quả vô thượng bồ đề.

– Nguyện xin chư Phật chư Đại Bồ tátvô lậu các thánh nhân, đời này và đời sau, duy nguyện xin nhiếp thọ.

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng cùng nhau chí tâm đảnh lễ Tam bảo, nguyện xin thay thế các vị quốc chủ và quyến thuộc của quốc chủ mà hồi hướng; nguyện xin thay thế cha mẹ và bà con mà hồi hướng.

– Nguyện xin thay thế Sư trưởng và chư vị đồng học mà hồi hướng.

– Nguyện xin thay thế các nhà tín thí đàn việtthiện ác tri thức mà hồi hướng. Nguyện xin thay thế Hộ thế tứ Thiên vương mà hồi hướng.

– Nguyện xin thay thế ma vương trong mười phương mà hồi hướng.

– Nguyện xin thay thế các vị thông minh chính trực, thiên địa hư không, chủ thiện phạt ác, thủ hộ trì chúngũ phương long vươnglong thần bát bộ mà hồi hướng.

– Nguyện xin thay thế các vị Linh kỳ, u hiển mà hồi hướng.

– Nguyện xin hồi hướng thế cho mười phương tận hư không giới hết thảy chúng sinh.

– Nguyện xin chư Thiênchư Tiênlong thần bát bộ, hết thảy chúng sinh, từ nay trở đi cho đến ngày chứng quả bồ đề, hằng thể hội được pháp môn vô tướng, không còn có tâm đắm trước quả báo nữa.

Thượng tọa Thích Trí Tịnh giảo chính
Dịch giả: Thích Viên Giác
Trích: Lương Hoàng Sám – Nhà xuất bản Tôn Giáo