Lời khuyên cốt tủy để kiểm tra sự tiến bộ trên con đường

Để biết liệu con có nhận thức về vô thường hay không,

hãy kiểm tra xem các kế hoạch của con là dài hay ngắn hạn.

Để biết liệu con có nhận thức luân hồi là lỗi lầm hay không,

hãy kiểm tra xem con có tham lam bám chấp hay không.

Để biết liệu con có đạt giải thoát trong đời sau hay không,

hãy kiểm tra xem hành vi của con là tốt hay xấu.

Để biết liệu con có đạt giác ngộ trong đời này hay không,

hãy kiểm tra xem con có hiển bày những dấu hiệu tiến bộ trong [giai đoạn] phát triển và hoàn thiện hay không.

Để biết liệu con đã phát khởi tình yêu thương và lòng bi mẫn hay chưa,

hãy kiểm tra cách con chăm sóc những vị túng thiếu.

Để biết liệu con đã điều phục được ma quỷ[2] sân hận hay chưa,

hãy kiểm tra xem con nuôi dưỡng bao nhiêu thù hận với kẻ thù.

Để biết liệu con đã điều phục được nữ quỷ[3] tham lam hay chưa,

hãy kiểm tra xem con tham luyến với những người yêu thương như thế nào.

Để biết liệu con đã xua tan điều xấu[4] che chướng của ngu si,

hãy kiểm tra xem con bám víu vào hy vọng và sợ hãi đến thế nào.

Để biết liệu con đã tịnh hóa tam độc hay chưa,

hãy kiểm tra xem con đã buông bỏ ám ảnh đến thế nào.

Con sẽ biết liệu sự hành trì Giáo Pháp của con có tuân theo con đường

bằng cách tỉ mỉ kiểm tra tâm con.

Điều này được Chokgyur Lingpa viết theo thỉnh cầu của Galap Dzong Lama – Konchok Tenzin Chokyi Lodro. Nguyện tốt lành!

Đức Chokgyur Lingpa
Anh dịch: Lhasey Lotsawa Translations, năm 2020
Việt dịch: Pema Jyana
Nguồn Anh ngữ: https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/chokgyur-dechen-lingpa/check-practice-advice.


[1] Về Đức Chokgyur Lingpa, tham khảo https://thuvienhoasen.org/a30774/cuoc-doi-duc-chokgyur-lingpa.

[2] Ma quỷ ở đây là rgyal ‘gong, một kiểu tinh linh ác độc sinh ra từ sự hợp nhất của các tinh linh rgyal po và ‘gong po.

[3] Quỷ nữ ở đây là srin mo, một nữ dạ-xoa.

[4] Điều xấu ở đây là gdon, tên gọi chung cho các tinh linh xấu ác hay ảnh hưởng xấu.