Dòng Truyền Dạy Qua Biểu Tượng Của Các Bậc Minh Trì (Vidyadhara) 

Vào thời điểm Ngài nhập Niết Bàn, chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã tiên đoán về sự hình thành của giáo thuyết Mật Thừa vô song: 

Hai mươi tám năm 

Sau khi ta ngừng xuất hiện trong thế giới này, 

Tinh túy tột vời của Giáo Pháp, 

Được tôn vinh khắp ba cõi vi diệu, 

Sẽ được giảng dạy ở phương Đông cõi Diêm Phù Đề 

Cho một người được gọi là đức Vua Ja, 

Một người cao quý và may mắn, 

Được báo trước bởi các điềm lành. 

Và trên đỉnh núi mang tên Đáng Sợ 

Đức Kim Cương Thủ sẽ truyền dạy 

Cho vị Pháp Vương của Lanka 

Cùng với bằng hữu dưới quyền và những người khác. 

Sau khi ban phát lời tiên tri này, Đức Phật đã thị hiện nhập Niết Bàn. Sau đó, ba pháp du già của giáo thuyết nội điển (inner doctrine) vô song, cùng các giai đoạn phát triển, thành tựu và Đại Viên Mãn đều xuất hiện như Đức Phật đã tiên tri. 

Đức Patrul Rinpoche

Việt dịch: Thanh Liên

Trích Lời Vàng Của Thầy Tôi