Lịch Sử Truyền Dạy A-Nậu Du Già (Anuyoga)

Trong cùng thời gian đó, trên đỉnh núi Malaya, Năm Đấng Tuyệt Hảo Cao Quý Siêu Phàm đã định tâm hướng về tất cả chư Phật ở mười phương và tụng đọc một bài kệ ai oán gồm hai mươi ba câu, bắt đầu bằng câu: 

Than ôi! Than ôi! Than ôi! 

Giờ đây mặt trời của đức Phật đã biến mất 

Ai sẽ xua tan bóng tối của thế gian?

Tất cả chư Như Lai đồng khẩn cầu vị Pháp Vương của Mật Pháp, đức Kim Cương Thủ: 

Xin hãy lắng nghe, Pháp Vương của Mật Pháp, chúng con 

khẩn cầu Ngài! Lẽ nào Ngài đã quăng bỏ áo giáp thuở xa xưa? Lẽ đâu ngài không thấy khổ đau của thế giới ? Xin Ngài xót thương và nhập thế, Xua tan bao thống khổ của thế gian! 

Pháp Vương của Mật Pháp ưng thuận: 

Không bắt đầu và không chấm dứt 

Không bao giờ từ bỏ thệ nguyện, 

Đáp ứng bất kỳ khi được khẩn cầu, 

Ta khai mở những hiển bày kỳ diệu. 

Ngay lúc đó, ngay trên đỉnh núi Mālaya, Ngài đã giảng dạy Yếu Nghĩa Mật Kinh và các giáo lý khác cho năm Đấng Cao Quý kia. Tại Dhanakośa ở phía Tây xứ Oddiyāna, đức Vajrapani đã giảng dạy Mật điển Bí Mật Tập Hội cùng với các giáo huấn tinh túy của Ngài và các giáo huấn Mật điển thuộc hệ Kila, Mamo và những giáo huấn khác cho vị hóa thân Garab Dorje. Tất cả các truyền dạy này được Ngài Padma Thotrengtsel xứ Oddiyāna (Đức Liên Hoa Sanh) thọ nhận và sau đó những giáo huấn này ngày càng lan rộng. 

Đức Patrul Rinpoche

Việt dịch: Thanh Liên

Trích Lời Vàng Của Thầy Tôi