Những Điều Nên Làm Trong Lúc Lắng Nghe Giáo Pháp – Những Phương Cách Hành Xử Khác 

Nên tránh tất cả những cung cách hành xử thiếu tôn kính. Luật tạng (Vīnaya) có nói: 

Không giảng dạy cho những người thiếu tôn kính, 

Những người không bệnh mà trùm khăn đội đầu, 

Những người mang gậy gộc, vũ khí và che dù, 

Hay những người quấn khăn trên đầu. 

Và trong Bản Sanh Truyện (Truyện Tiền Thân Đức Phật) có nói: 

Hãy chọn chỗ ngồi thấp nhất 

Hãy vun bồi giới luật trang nghiêm hoàn hảo. 

Với đôi mắt tràn đầy hoan hỷ, 

Hãy uống từng lời như uống cam lồ, 

Và hãy hoàn toàn chú tâm. 

Đó là cách lắng nghe giáo lý. 

Đức Patrul Rinpoche

Việt dịch: Thanh Liên

Trích: Lời Vàng Của Thầy Tôi