NGÀY MAI [28/7/2023] NGÀY ĐẢN SINH CỦA ĐẠO SƯ TÔN QUÝ – GURU TSOKYE DORJE

Đạo Sư Liên Hoa Sinh (Guru Tsokye Dorje) là Đại thành tựu giả tu chứng hiện thế ở Ấn Độ vào thế kỷ thứ 8. Kinh điển dạy rằng Ngài cùng Đức Phật Thích Ca và Đức Quan Âm là đồng một thể. Chính Đức Phật Thích Ca đã từng huyền ký sau khi nhập Niết bàn khoảng một nghìn năm, Ngài sẽ hoá thân trở lại trong hình tướng của Thượng sư Liên Hoa Sinh.

Bề ngoài Ngài hiện tướng là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, về mặt thế gian Ngài hiện tướng Đức Quan Âm hiện thân của từ bi và trí tuệ, và đặc biệt trong Kim Cương thừa, Ngài hiện thân là Guru Padmasambhava. Đức Liên Hoa Sinh đã từng dạy: Thành tựu Ta tức là thành tựu hết thảy chư Phật; Thấy Ta tức là thấy hết thảy Như Lai.

Nếu một sắc tướng có thể thể hiện lợi ích của một lần tụng OM AH HUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HUNG, thì toàn bộ thế giới không đủ chỗ chứa công đức này. Tất cả chúng sinh hữu tình thấy, nghe hoặc nhớ đến chân ngôn này nhất định sẽ được nhập vào hàng Trì Minh Vương.

~ Viet Rigpa Foundation