Boudhanath-temple (1)

Khơi dậy sự tin tưởng xác quyết – Bản Tóm Lược Những Nội Dung Linh Thiêng Của Bảo Tháp Jarung Kashor

Đây là câu chuyện về việc trùng tu sự hỗ trợ tuyệt vời cho Ý Giác Ngộ – Mặt trời ngọc báu của lòng bi mẫn tuyệt diệu, nhờ đó, Đức Phật hoàn hảo từ ái chăm lo cho những chúng sinh đang trôi lăn, Thứ chiếu […]

Read more
18446565_1069611933140222_7144831837101623891_n

Giai đoạn Phát triển

Mọi thực hành Kim Cương thừa có thể được phân loại thành các kiểu của giai đoạn phát triển và giai đoạn hoàn thiện. Thực hành giai đoạn phát triển là để tịnh hóa các hiện tượng căn bản nhờ sự quán tưởng chư […]

Read more
1 2 3 4 50