Ngày mai là ngày vía của Đức Phật Dược Sư và Đức Tara ( 04/2/2017 )

Chúng con xin thành Kính Đảnh lễ suối nguồn của mọi hoạt động Giác ngộ của Chư Phật.

Hôm nay 04/2/2017 tức ngày 8 Tạng lịch Ngày vía của Đức Phật Dược Sư và Đức Tara mọi hạnh lành và hạnh xấu đều tăng trưởng nhiều lần.

Xin hãy cùng nhau thực hành thiện hạnh như trì chú, thiền định, cúng dường, phóng sinh, tán thán… Cầu mong mọi bệnh tật và chướng ngại đều được chuyển hóa.

Mong mọi sự tốt lành !