Lời khuyên về thực hành những huấn thị thâm sâu

Vị Thầy ban cho nhà vua lời khuyên này:

Hỡi Đức Vua Cao Cả, hãy thực hành ý nghĩa của những chỉ dẫn này,

Không có sự dễ dàng, thanh thản bên trong các cõi giới sinh tử;

Mà dễ dàng và thanh thản được tìm thấy trong trạng thái tỉnh giác.

Dẫu nỗ lực thì trạng thái tỉnh giác này cũng không bao giờ được tăng lên;

Nó không đạt tới được bởi sự nỗ lực,

Mà chỉ nhờ việc để yên nó như nó vốn là và không bao giờ cố gắng.

 

Nhờ loại bỏ, sinh tử sẽ không ở lại phía sau;

Nó được tự do, giải thoát bên trong chính nó nhờ việc để yên như nó là.

Những cố gắng thử nghiệm của ngài để chạy chữa cho những khốn khổ của mình

thì chỉ mang lại cái không dễ dàng,

Ngài chỉ dễ dàng, thanh thản nhờ việc để nó ở yên như nó là một cách thả lỏng.

 

Ngài sẽ thấy không có hạnh phúc nào đến từ sự tham muốn, khát khao cả Chỉ khi ngài để tham muốn và khát khao ra đi.

Sự gắn kết không được chặt đi nhờ việc cố gắng tránh xa nó

Mà chỉ bằng sự kinh hãi, khiếp sợ, nó mới thực sự dừng.

 

Những huấn thị không được tìm thấy bởi cái muốn;

Ngài chỉ có thể tăng trưởng chúng khi tìm thấy một vị thầy

Ngài không bao giờ nhận lãnh những ân phước chỉ nhờ vào việc hỏi;

Chúng đến khi ngài tăng trưởng lòng sùng mộ.

 

Hỡi Đức Vua, ngài sẽ tìm thấy hạnh phúc khi Giáo Pháp

là người bạn đồng hành quen thuộc của mình!

Hãy từ bỏ những xao lãng về chuyện đời và

Hãy ôm ấp lấy bản tánh của cái thấy và thiền định!

Hãy duy trì trạng thái bình đẳng của pháp thân, điều vượt lên khỏi sự sinh khởi!

Nhà vua vô cùng hoan hỷ, và ngài đảnh lễ và đi nhiễu quanh Đạo Sư với lòng tín tâm và sự tôn kính sâu sa.

Đức Liên Hoa Sanh
Trích từ Kho tàng từ chỏm núi Bách xù