Sự viên mãn Lời cầu nguyện theo linh ảnh của Bồ Tát

Vua Trisong Detsen lại hỏi Đạo Sư Liên Hoa Sanh: “Thưa Đại Sư! Con xin Ngài nói về những lời cầu nguyện mà những người có tín tâm đã phát ra trước Bảo Tháp tuyệt diệu Jarungkhasor này, và xin kể cho chúng con biết các việc linh ứng của Tháp đối với những lời cầu nguyện đó”.

Đạo Sư Liên Hoa Sanh nói: “Đại Vương hãy nghe Ta nói! Trong lễ dâng hiến Bảo Tháp, sau khi hoa được rải và mọi người đều nhìn thấy những cảnh tượng kỳ diệu, tập hội bao la chư Phật và Bồ Tát đã đồng thanh nói với những nhà hảo tâm và những người sùng mộ rằng: “Nghe đây, hỡi những người may mắn được sinh ra vào lúc này! Do tâm thanh tịnh với ý nguyện xây dựng Đại Bảo Tháp này, vật lưu chứa Pháp thân vô thượng, bất khả phân với Tâm các Đấng Chiến Thắng trong 3 đời quá khứ, hiện tại và vị lai, do thiện hạnh này, bất cứ lời cầu nguyện nào của các người cũng sẽ được thành tựu trong sự viên mãn, hoàn hảo!”.

Bốn người con trai của người đàn bà nuôi gà quá cố đã bàn với nhau: “Vì ý nguyện Giác ngộ của mẹ già nên chúng ta mới có việc xây dựng Tháp này, nhưng theo lời của mẹ già lúc lâm chung, chúng ta đã hoàn thành công trình này và được diễm phúc trông thấy tôn nhan của tất cả chư Phật, chư Bồ Tát. Do công đức này nguyện xin cho bất cứ lời nguyện nào của chúng ta cũng trở thành sự thật, vì vậy chúng ta không nên cầu nguyện những điều nhỏ nhoi!”.

Người con trưởng, con của người chăn cừu, đã nghĩ tới một lời cầu nguyện vĩ đại mà anh có thể dâng lên: “Trong vương quốc man rợ và đầy băng tuyết ở phương Bắc là những rặng núi tuyết bao phủ và những thung lũng ngập nước, là nơi di trú của những loài chim nước vào mùa hạ, và là một cánh đồng băng giá mênh mông vào mùa đông. Có lời tiên tri rằng nước sẽ thôi ngập lụt, sau khi Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, Bậc Chúa Tể Vũ Trụ, sẽ đến để dạy cho người dân tri kiến của Đức Thích Ca Như Lai thì Phật pháp sẽ được hoằng truyền khắp xứ này. Mình sẽ cầu nguyện cho xứ Tây Tạng được thiết lập Giáo Pháp của Chư Phật. Và anh ta đã cầu nguyện đúng như vậy: “Do công đức mà tôi đã đạt được bằng việc xây Bảo Tháp này, với tâm nguyện trong sạch, xin cho tôi được sinh ra làm một vị vua lớn để bảo hộ giáo pháp ở xứ biên địa đầy băng tuyết của những người man rợ ở phương Bắc. Khi lực của 5 độc là tham lam, sân hận, si mê, ganh tỵ và kiêu mạn gia tăng trong thời Mạt Pháp – thời hủy diệt và suy đồi, nguyện tôi có thể truyền bá tri kiến của Đức Thích Ca Như Lai, thiết lập Phật pháp ở đó mãi mãi!” 22

Người con thứ 2, con của người chăn heo cầu nguyện rằng: “Do công đức mà tôi đã đạt được bằng việc xây Đại Bảo Tháp, khi anh tôi đã tái sinh làm vị vua bảo hộ Giáo pháp ở xứ băng tuyết của những người man rợ và Phật Pháp quý báu được thiết lập, vào lúc cần có sự tổ chức của tăng đoàn, nền tảng của Giáo pháp ở xứ đó, xin cho tôi được tái sinh làm một Tỳ Khưu và sẽ trở thành một Đại A La Hán để làm lễ quy y thọ giới cho những người gia nhập Tăng đoàn!”

Đến lượt người con thứ 3, con người nuôi chó, cầu nguyện: “Do công đức mà tôi đã đạt được bằng việc xây Bảo Tháp này, khi hai anh tôi thiết lập Phật pháp ở xứ băng tuyết của những người man rợ và khi người dân ở đó đã đi theo Phật pháp, xin cho tôi được sinh ra không phải từ thai tạng của người nữ, mà hóa sinh một cách huyền diệu từ nhụy một bông hoa sen, tôi nguyện diệt Luân Hồi, sống lâu như mặt trời, mặt trăng. Hàng phục và dạy dỗ các loài chư thiên, quỷ thần, ma quỷ, loài người và chế ngự được giống La Sát ăn thịt người của xứ man rợ đó. Nguyện cho tôi được tái sinh như một hành giả Mật giáo để bảo hộ Phật pháp mà anh tôi thiết lập!”.

Rồi đến người con út, con của người nuôi gà, cầu nguyện: “Do công đức mà tôi đã đạt được bằng việc xây Tháp này, khi ba anh tôi đã tái sinh trong xứ băng tuyết của những người man rợ, một người thiết lập Giáo pháp, một người duy trì Giáo pháp và một người bảo hộ Giáo pháp, tôi xin nguyện tái sinh làm một viên quan bộ trưởng để phối hợp mọi hoạt động của các anh” Sau khi 4 người con trai của Shamvara đã cầu nguyện như vậy, thì tất cả Chư Phật, chư Bồ Tát đồng thanh nói với họ: “Hỡi những người con xứng đáng! Những người có phước báu và diễm phúc nhất! Các người đã cầu nguyện những điều vô vị kỉ và thật cao cả! Chư Phật đang hoan hỷ với các người! Công đức to lớn như núi mà các người đã tạo ra từ những lời nguyện này không gì có thể so sánh được, thậm chí cả Chư Phật 3 đời cũng không sánh bằng!”.

Rồi chư Phật mười phương và chư Bồ Tát biến thành một tia sáng nhập vào trong Đại Bảo Tháp. Kể từ đó trở về sau, Bảo Tháp được người thế gian gọi là “Sự Hợp Nhất của chư Phật”.

Ngay lúc đó, một con muỗi đậu lên cổ con trai của người chăn cừu, nó chích anh ta một phát đau điếng. Anh ta vô tình lấy tay đập con vật làm nó chết. Nhưng vì có tâm từ bi vô hạn, anh đã cầu nguyện: “Khi tôi sinh ra làm vị vua tôn giáo ở xứ băng tuyết của người man rợ, nguyện con côn trùng này tái sinh làm hoàng tử thực hành Giáo Pháp!”.

Con lừa tải vật liệu xây Tháp khi nghe thấy những lời cầu nguyện này, nó nghĩ rằng mình cũng nên cầu nguyện, nhưng không biết phải cầu nguyện điều gì. Nó nổi giận nên nghĩ ra những điều xấu: “Khi con trai người chăn cừu tái sinh làm một vị vua tôn giáo thiết lập Giáo Pháp ở xứ băng tuyết của người man rợ, tôi xin tái sinh làm một viên quan có cái lưỡi độc ác để cản trở bất cứ việc làm nào của vị vua này!”.  Người hầu của bốn người con trai hiểu được ý nghĩ của con lừa, nên anh ta cầu nguyện: “Khi con lừa này tái sinh làm một viên quan độc ác cản trở việc hoằng truyền Giáo Pháp, tôi nguyện sinh ra làm một viên quan mộ đạo và khôn ngoan để có thể hóa giải được âm mưu gian ác của nó!”

Con voi cũng muốn cầu nguyện, nhưng không biết phải cầu nguyện thế nào, nó nổi giận nghĩ: “Tôi đã mang bao nhiêu đất đá nặng nề để xây Tháp, thế mà không được thưởng gì cả. Đã vậy thì khi những người con này tái sinh, thiết lập Giáo Pháp ở xứ băng tuyết của người man rợ, xin cho tôi được tái sinh làm chắt của vị vua đó để tôi hủy diệt Giáo Pháp!”.

Một con quạ đậu ở gần đó bất bình về những lời cầu nguyện này nên đã nghĩ ra một điều tốt, và nó cầu nguyện: “Khi con voi này tái sinh làm người bạo ngược đối với Giáo Pháp và khi vị vua độc ác đó tìm cách hủy diệt Phật Pháp, nguyện cho tôi được tái sinh làm một Đại Bồ Tát để giết vị vua ác đó!”.

Hai người Bà la môn trẻ tuổi đeo sợi chỉ vàng, có mặt ở Bảo Tháp, cũng cầu nguyện: “Khi Giáo Pháp quý báu được thiết lập ở xứ băng tuyết của người man rợ, xin cho chúng tôi được tái sinh làm dịch giả để biên dịch tất cả những Kinh Sách Thiêng Liêng!”.

Cùng tham dự lễ dâng Tháp là hai cô gái thông minh thuộc dòng dõi hoàng tộc cũng cầu nguyện như sau: “Khi Phật Pháp được thiết lập ở xứ băng tuyết của người man rợ, cả hai chúng tôi nguyện được sinh ra với sở học cao nhất để có thể ghi chép những Kinh Văn thiêng liêng của Đức Phật và luận giảng về chúng!”…

Như vậy, trong cách này, vào lúc đó, có vô số những lời cầu nguyện vì lợi ích của chúng sinh, và vô số những lời cầu nguyện đều đã trở thành sự thật.

Người con trưởng, con của người chăn cừu, nguyện tái sinh làm vị vua, nay đã sinh ra là chính Ngài, nhà vua – người Bảo Hộ Giáo Pháp, Trisong Detsen.

Con của người nuôi heo nguyện tái sinh làm một Sư trưởng chính là Bồ Tát Shatirakshita.

Con trai của người nuôi chó cầu nguyện cho mình được tái sinh làm một hành giả Mật giáo, đã sinh ra là chính Ta, Sư trưởng Orgyen, Đạo Sư Liên Hoa Sanh.

Con của người nuôi gà nguyện tái sinh làm một viên quan mộ đạo là Bami Trisher, vua xứ Yarlung hiện tại.

Con muỗi được nguyện tái sinh làm hoàng tử nay là công chúa Padmasal hiện tại.

Con lừa sai lầm muốn tái sinh làm một viên quan tội lỗi đã sinh ra là Mashang Tromba gian ác.

Người hầu đã cầu nguyện để được tái sinh làm viên quan mộ đạo hòng triệt phá tà đạo nay sinh ra thành Go Padma Gungtsan.

Con voi ngu ngốc nguyện tái sinh làm vị vua vô đạo diệt trừ Giáo Pháp sau này sẽ sinh ra làm chắt của Ngài và sẽ có tên của một con voi là Lang.

Con quạ từ bi cầu nguyện cho mình được tái sinh làm người để giết tên vua vô đạo đó nay sinh ra là Hoàng tử Murug Tsanpo.

Trong tương lai, kiếp sau của con voi khi nó phá hoại Phật pháp, con quạ hay hoàng tử sẽ tái sinh làm Bồ Tát Lhalung Palgyi Dorje (Lama Sang) và sẽ giết tên vua ác đó.

Hai người Bà la môn trẻ tuổi cầu nguyện tái sinh làm dịch giả, nay đã tái sinh và là Kaba Paltsek và Chokro Lui Gyaltsen.

Hai công chúa nguyện được tái sinh làm người biên chép kinh đã được tái sinh làm người chép kinh sách, nay sinh ra thành Denma Tsemang và Legchin Nyima”.

Nói tới đây, Đức Liên Hoa Sanh dứt lời. Vua Trisong Detsen và mọi người trong hội chúng đều kinh ngạc và tràn đầy tín tâm. Họ phục lạy nhiều lần rồi hết lòng cầu nguyện mạnh mẽ cho Giáo Pháp và chúng sinh.

Samaya Gya Gya Gya Con Dấu Niêm Phong Ba Lần

Keith Downman
Trích: Terma Huyền thoại Đại Bảo Tháp